Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Czym są zawodowe praktyki studenckie?

Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia Studentów Społecznej Akademii Nauk wynikającą z programu nauczania i planu studiów. Do odbycia praktyk zobowiązani są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Głównym celem praktyk zawodowych jest wykorzystanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji (w tym społecznych) zdobytych w trakcie studiów w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej oraz poznanie zadań, cech, form, organizacji, metod i wyników pracy wybranej przez studenta instytucji bądź firmy, a także poznanie jej środowiskowych uwarunkowań. Cele szczegółowe praktyk to:

 1. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia dyskusji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
 2. połączenie teorii wyniesionej z zajęć ogólnych i specjalnościowych w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach realnego działania przedsiębiorstwa lub innej organizacji zatrudniających między innymi pracowników o specjalnościach zgodnych z profilem kształcenia, realizowanymi przez studenta,
 3. zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy zawodowej zgodnie z profilem wybranej przez studenta specjalności,
 4. kształtowanie u studentów odpowiednich postaw i motywacji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalności,
 5. umożliwienie studentom rozwijania kwalifikacji i kompetencji poprzez pobudzenie inwencji, własnej inicjatywy i samorealizacji, jako formy ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego,
 6. umożliwienie studentom poznania potencjalnego miejsca pracy i środowiska zawodowego, w którym w przyszłości mogą wykonywać określone dla swojego wykształcenia zadania.

Trzymiesięczne praktyki na studiach o profilu praktycznym to obowiązek, który wprowadza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Celem praktyk jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej na studiach i przygotowanie do przyszłej pracy.

Wiele osób nie może znaleźć pracy po studiach, a pracodawcy narzekają, że absolwenci nie są odpowiednio przygotowani. Powszechne i dłuższe praktyki mają to zmienić i zwiększyć szanse wykorzystania umiejętności młodych ludzi.

JAKIE JEST NOWE PRAWO DOTYCZĄCE PRAKTYK STUDENCKICH?

Od 1 października 2014 roku:

 • studia są ściślej powiązane ze środowiskiem pracy,
 • studenci mają być lepiej przygotowywani do wejścia na rynek,
 • uczelnie mogą poszerzać współpracę
  z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również praktycznym i dydaktycznym – pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk, wpływać na kształt studiów, a praktycy zawodowi mogą prowadzić na uczelniach zajęcia,
 • praktyki na studiach o profilu praktycznym trwają minimum trzy miesiące.

Tu można poznać pracodawców i oferty praktyk, porozmawiać o szczegółach i możliwości współpracy.

PROCEDURA ORGANIZACJI PRAKTYK W SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE:
 • Student dokonuje wyboru zakładu pracy w którym zamierza odbyć praktykę lub korzysta z pomocy Akademickiego Biura Karier działającego przy Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.
 • Następnie Student pobiera z Dziekanatu skierowanie na praktyki. Wypełnia wszystkie dane do pkt.5 włącznie.
 • Na tej podstawie Akademickie Biuro Karier przygotowuje stosowne dokumenty dla praktykanta (umowa 2 egz. + dzienniczek praktyk). Jeden egzemplarz umowy student zostawia w miejscu odbywania praktyk.
 • Po podpisaniu umowy, przez każdą ze stron student skierowany jest na odbycie praktyki, a po jej zakończeniu zobowiązany jest do dostarczenia do ABK Dziennika Praktyk, który powinien zawierać informacje dotyczące: terminu odbycia praktyki, programu praktyk, oceny jakości pracy praktykanta.
 • Na tej podstawie opiekun ds. praktyk dokonuje wpisu do indeksu.

Skierowanie na praktyki
Dzienniczek praktyk zarządzanie
Dzienniczek praktyk filologia angielska

Wszelkie pytania dotyczące praktyk studenckich oraz możliwości ich odbycia we wskazanych firmach prosimy kierować do Akademickiego Biura Karier działającego przy Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym : tel. 44 680 11 40, e-mail: wspolpraca@spoleczna.pl

dokumenty   o umorzenie czesnego ( w przypadku rezygnacji lub skreślenia) [pobierz]

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Olkuszu oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, filologia angielska) oraz kierunkach technicznych (informatyka). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!