Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 360

Opis studiów:
Studia podyplomowe „Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-learningu i coachingu” przygotowują do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi.


Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu uczenia i uczenia się osób dorosłych, z wykorzystaniem e-learningu oraz metod takich jak: coaching. szkolenie, warsztat, trening, projekt. Nastawienie na praktykę pomoże słuchaczom rozwinąć i zbudować własny warsztat metodyczny w pracy edukacyjnej z dorosłymi.

Zajęcia odbywają się w systemie blended-learning, co oznacza, że część zajęć (głównie teoretycznych), prowadzona jest poprzez platformę internetową do nauczania zdalnego. Zaletą takiej formy zajęć jest to, że student może uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, wykorzystując własny komputer z dostępem do Internetu.

Zajęcia praktyczne wymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącym odbywają się w siedzibie Uczelni  w czasie ustalonych zjazdów weekendowych i  realizowane są w większości metodami aktywizującymi i praktycznymi (ćwiczenia, warsztaty, laboratoria).

Cel studiów:
Celem studiów jest teoretyczne i  praktyczne przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej  z osobami dorosłymi - do wykonywania zawodu andragoga.

Ten przyszłościowy i atrakcyjny zawód funkcjonuje od 1 lipca 2010 roku – wpisany został do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, pod numerem: 235101 i znajduje się w grupie takich zawodów jak: Specjaliści nauczania i wychowania oraz Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania.
Opis zawodu:

Andragog organizuje,  realizuje, koordynuje, inspiruje, wspiera i bada różne formy aktywności edukacyjnej osób dorosłych podejmowaną w systemie edukacji ustawicznej - ogólnokształcącej i zawodowej: formalnej, pozaformalnej i nieformalnej  w różnych środowiskach (społecznościach lokalnych, środowisku pracy, grupach nieformalnych); realizuje cele polityki edukacyjnej państwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego (zob. też na stronie: www.ata.edu.pl).
 

Miejsca zatrudnienia:

 • instytucje edukacji dorosłych: szkoły, firmy szkoleniowe i edukacyjne, uniwersytety ludowe, uniwersytety trzeciego wieku
 • centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
 • działy HR i szkoleniowe w przedsiębiorstwach
 • instytucje rynku pracy zajmujące się aktywizacją zawodową dorosłych (agencje zatrudnienia, Urzędy Pracy, Biura Karier, centra pomocy bezrobotnym)
 • placówki kultury, instytucje organizujące czas wolny, placówki opieki
 • instytucje porządku publicznego oraz wsparcia społecznego
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, portale edukacyjne – prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych.

Przykładowe nazwy stanowisk pracy w zawodzie andragoga:

 • specjalista ds. edukacji dorosłych i wspierania rozwoju edukacyjnego dorosłych
 • specjalista ds. organizacji i prowadzenia szkoleń
 • specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych
 • edukator dorosłych
 • doradca/ broker edukacyjny
 • instruktor działalności oświatowej dla dorosłych
 • organizator  działalności edukacyjnej dorosłych
 • organizator czasu wolnego dla dorosłych
 • koordynator rozwoju zawodowego dorosłych (kariery zawodowej)
 • pośrednik na rynku edukacyjnym
 • andragog przysięgły w sądzie rodzinnym

Adresaci studiów podyplomowych:

Studia skierowane są do osób, które chcą uzyskać praktyczne przygotowanie do pracy pedagogicznej z dorosłymi w różnorodnych formach: szkolnych i pozaszkolnych, a w szczególności do:

 • trenerów, szkoleniowców
 • nauczycieli szkół dla dorosłych i innych placówek kształcenia dorosłych
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • animatorów kultury
 • edukatorów
 • pracowników placówek opieki dla dorosłych
 • doradców zawodowych

Program studiów:

Moduł I. Podstawy andragogiki

 •     Wybrane zagadnienia z zakresu andragogiki
 •     Współczesne teorie uczenia się dorosłych. Psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania uczenia się na różnych etapach życia człowieka
 •     Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi: od trenera do coacha i facylitatora
 •     Prawne i  instytucjonalne aspekty edukacji dorosłych w Polsce
 •     Organizacja czasu wolnego dorosłych
 •     Elementy andragogiki gerontologicznej
 •     Poradnictwo edukacyjne

Moduł II. Metody i techniki uczenia (się) dorosłych

 •     Podstawy dydaktyki dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych
 •     Metodyka pracy edukacyjnej z dorosłymi
 •     Wybrane metody uczenia się dorosłych w miejscu pracy/poza miejscem pracy (trening, szkolenie, mentoring, metody praktyczne)
 •     Style uczenia się i techniki motywacyjne dla dorosłych
 •     Samokształcenie i treningi pamięci

Moduł  III. Metodyka coachingu

 •     Coaching: rodzaje, modele, metody i techniki
 •     Coaching w edukacji i biznesie
 •     Kompetencje coacha: warsztaty, trening

Moduł  IV. Metodyka e-learnigu

 •     Narzędzia - czyli środowisko i infrastruktura
 •     Jak uczyć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? Metodyka e-learningu.
 •     Projektowanie szkoleń i kursów na platformie

Seminarium dyplomowe: praca dyplomowa – projekt.

Wymagania stawiane kandydatom:

Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł 
Opłata ratalna   - 500zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.