Coaching w zarządzaniu i biznesie*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 180

Opis studiów:
Studia podyplomowe Coaching w Zarządzaniu i Biznesie to nowy obszar wiedzy umożliwiający podnoszenie efektywności planowania i realizowania działań przedsiębiorstwa poprzez inspirowanie, motywowanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej i wydobywanie potencjału członków organizacji. Mottem dobrego coacha - lidera powinna być sentencja: „Zadawaj właściwe pytania, zamiast dawać odpowiedzi”.

Zajęcia w ramach studiów Coaching w Zarządzaniu i Biznesie prowadzone będą aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć umiejętności.

Proces kształcenia coachingu w zarządzaniu i biznesie zostanie wzbogacony takimi technikami jak:

  • ćwiczenia, gry symulacyjne integrujące wiedzę, kompetencje i umiejętności,
  • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach,
  • dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje,
  • coaching osobisty i zespołowy uczestników,
  • filmy, prezentacje multimedialne.

Cel studiów:

Ludzie to największy kapitał każdej organizacji. Celem studiów podyplomowych Coaching w Zarządzaniu i Biznesie jest wykształcenie praktycznych umiejętności stosowania metod coachingowych w podnoszeniu efektywności funkcjonowania biznesowego i kierowania potencjałem ludzkim.

W trakcie studiów słuchacze nauczą się stosować coaching w procesie inspirowania pracowników do rozwoju zasobów osobistych i zawodowych, wykorzystywać metody coachingowe do kierowania procesami grupowymi oraz zwiększania efektywności potencjału ludzkiego przedsiębiorstwa.

Słuchacze poznają teoretyczne podstawy coachingu, różnice pomiędzy coachingiem a tradycyjnymi formami zarządzania personelem, założenia coachingu kariery oraz wykorzystania metod coachingowych w biznesie.

Adresaci studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe Coaching w Zarządzaniu i Biznesie skierowane są do menedżerów, kierowników wyższego i średniego szczebla, trenerów, pracowników działów, trenerów wewnętrznych firm, a także psychologów, pedagogów, socjologów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o narzędzia coachingowe.

Program studiów:

Moduł I - Rozwój metaumiejętności lidera – coacha.

Moduł obejmuje trening kompetencji intra- i interpersonalnych Słuchaczy, polegający na odkrywaniu i rozwoju przywódczych umiejętności coachingowych, niezbędnych do efektywnego współtworzenia wizji działania przedsiębiorstwa, kreowania misji oraz wcielania strategii w życie. W ramach modułu słuchacze zostaną przygotowani do pracy z klientem w oparciu o model GROW oraz wykorzystywanie tego modelu w kształtowaniu własnych celów osobistych i zawodowych.

Moduł II - Techniki i strategie komunikacji interpersonalnej wykorzystywane w coachingu osobistym, coachingu kariery oraz coachingu biznesu.

Moduł obejmuje zajęcia z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej szczególnie w kontekście stosowania coachingowych strategii komunikacyjnych. W ramach modułu Słuchacze nauczą się wykorzystywania strategii komunikacji pozawerbalnej podczas budowania relacji w Klientem oraz uzyskają umiejętność posługiwania się własnym głosem jako narzędziem pracy coacha. Połączenie tych elementów pozwoli na wykształcenie spójnego wachlarza narzędzi komunikacyjnych niezbędnych do pracy coachingowej.

Moduł III - Pozytywna perspektywa w kierowaniu potencjałem ludzkim - coachingowe strategie wspierania rozwoju potencjału ludzkiego w organizacji.

Moduł obejmuje zajęcia z zakresu motywowania, inspirowania do rozwoju, zarządzania konfliktem, wspierania karier członków organizacji poprzez stosowanie metod i strategii psychologii pozytywnej i coachingu. W ramach modułu Słuchacze nauczą się budowania relacji coachingowej zmierzającej do odnalezienia zasobów Klienta oraz wzmocnienia pozytywnej zmiany. Poznają zasady prowadzenia rozmowy coachingowej, nauczą się budowania pytań coachingowych, konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej, zgodnie z takimi nurtami jak m.in.: OSCAR, AID, strategia wykorzystania poziomów neurologicznych Diltsa.

Moduł IV - Zwiększanie efektywności działań organizacji poprzez zastosowanie coachingowego modelu przywództwa.

W ramach modułu Słuchacze poznają tradycyjne modele zarządzania personelem przedsiębiorstw oraz model przywództwa podkreślający rolę coachingu w inspirowaniu członków organizacji do podejmowanie efektywnych działań zawodowych.

Moduł V - Indywidualny i grupowy coaching krótkoterminowy – metoda Solution Focused Approach.

W ramach modułu Słuchacze poznają i nauczą się wykorzystywać założenia coachingu ukierunkowanego na poszukiwanie rozwiązań – Solution Focused Approach. Dzięki tej metodzie, Słuchacze będą mogli stosować coaching grupowy i indywidualny zarówno w kontekście rozwiązywania problemów organizacyjnych, jak i budowania nowych rozwiązań wspierających realizowanie strategii przedsiębiorstwa.

Moduł VIII – Gamifikacja

Relacje w zespołach oraz obszary wymagające zmiany można zaobserwować podczas włączenia do pracy zespołu zasad obowiązujących w grach strategicznych. Słuchacze studiów nauczą się zasad stosowania gamifikacji podczas coachingu zespołów, sami także będą mogli doświadczyć mechanizmów gamifikacji podczas warsztatów.

Moduł IX – Coaching kariery

Spójność pomiędzy potrzebami osobistymi i zawodowymi, umiejętności świadomego kształtowania ścieżki kariery w oparciu o kompetencje, zainteresowania i możliwości pracowników oraz świadomość psychologicznych mechanizmów mających wpływ na kształtowanie sukcesu zawodowego to obszary, które Słuchacze poznają w ramach modułu i których będą mogli osobiście doświadczyć.

Moduł X - Coaching osobisty słuchaczy

W ramach modułu Słuchacze wezmą udział w indywidualnym i grupowym coachingu osobistym. Podczas coachingu Słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w procesie coachingu prowadzonym przez profesjonalnego coacha. Obszary, jakie zostaną poruszone podczas coachingu, mogą dotyczyć rozwoju osobistego bądź zawodowego Uczestnika i są zależne wyłącznie od potrzeb Słuchaczy. Uczestnictwo w coachingu osobistym pozwoli na zrozumienie procesu coachingowego oraz budowania bezpiecznej, opartej na zaufaniu relacji pomiędzy Coachem a Coachee poprzez doświadczenie roli Klienta.

Moduł XI – Superwizja

Działalność coachingowa Słuchaczy będzie analizowana podczas spotkań superwizyjnych. Superwizje gwarantują adeptom sztuki coachingowej analizę własnej działalności przy udziale Superwizora oraz uzyskanie informacji zwrotnej płynącej ze strony Superwizora, jak i wynikającej z autocoachingu.

Uzyskane certyfikaty:

Absolwent otrzymuje:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Coaching w Zarządzaniu i Biznesie",
Certyfikat Coacha akredytowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3200 zł
Opłata semestralna  - 1700 zł 
Opłata ratalna   - 450zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.