Język angielski w hotelarstwie i turystyce*

Przebieg i organizacja studiów

 • studia doskonalące, trwające dwa semestry;
 • program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych;
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, (w piątek od godz. 16-ej) soboty lub niedziele, średnio co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu
  Języka angielskiego w hotelarstwie i turystyce.

Cel studiów:
Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy w szeroko rozumianym przemyśle hotelarskim i turystycznym. Program studiów zakłada przygotowanie uczestników do skutecznego komunikowania się w formie ustnej i pisemnej w trakcie obsługi gościa hotelowego oraz w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego, zarówno wyjazdowego jak i przyjazdowego.

Adresaci studiów:
Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, pracujących w hotelach, pensjonatach, SPA, itp., jak również w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, punktach informacji turystycznej, firmach wynajmu samochodów, itp. lub poszukujących tego typu zatrudnienia.  Uczestnikami mogą być osoby wykazujące się znajomością języka angielskiego  co najmniej od poziomu B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę obejmującą znajomość funkcjonowania obiektów hotelowych oraz organizacji ruchu turystycznego w kontekście obsługi obcojęzycznych klientów indywidualnych, biznesowych oraz grup zorganizowanych. Studia pozwolą mu przyswoić specjalistyczne słownictwo oraz żargon stosowany w języku angielskim w odniesieniu do przemysłu hotelarskiego i turystycznego. Absolwent zapozna się również z podstawami wiedzy o istotnych różnicach kulturowych mających wpływ na kształtowanie kontaktów międzynarodowych oraz proces komunikacji interpersonalnej.


Absolwent nabędzie praktycznych  kompetencji w zakresie sprawnego komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2. Dodatkowym atutem studiów podyplomowych w zakresie hotelarstwa i turystyki jest zaznajomienie się z przydatnym w tej dziedzinie drugim językiem obcym (do wyboru hiszpański lub włoski) na poziomie A1.


Absolwent będzie mógł podejmować pracę w hotelach, pensjonatach, ośrodkach SPA&Wellness, itp. na stanowiskach wymagających swobodnego porozumiewania się językiem angielskim (recepcja, biuro rezerwacji, współpraca z kontrahentami zagranicznymi), biurach podróży (piloci wycieczek zagranicznych, rezydenci, przewodnicy, personel biur), ośrodkach informacji turystycznej, firmach pośredniczących w wynajmie mieszkań wakacyjnych, itp.

Założenia planu studiów i programu nauczania:

Studia podyplomowe „Język angielski w hotelarstwie i turystyce” zostały podzielone na trzy wzajemnie się uzupełniające bloki przedmiotowe, z których każdy odpowiada za wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje językowe przydatne w różnorodnych kontekstach zawodowych realizujących się na styku ogólnie pojmowanej kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań związanych z obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego oraz zaangażowania w świadczeniu usług w sektorze hotelarskim. Plan studiów uzupełniony jest również o niezwykle istotny w tej dziedzinie element jakim jest znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym.


Blok przedmiotowy „hotelarstwo i turystyka” stanowi zasadniczy rdzeń całego kursu i jest ukierunkowany na podwyższanie kompetencji językowych, szczególnie w kontekście kontaktu z gościem hotelowym czy turystą. Zajęcia wchodzące w skład tego bloku przedmiotowego są skoncentrowane na wyposażeniu słuchaczy w wiedzę z zakresu funkcjonowania obiektów hotelowych oraz organizacji ruchu turystycznego w oparciu o specjalistyczne słownictwo i zwroty językowe stosowane w tych obszarach.


Blok przedmiotowy „językowa obsługa przedsiębiorstwa” stanowi rozszerzenie poprzednio scharakteryzowanej grupy przedmiotów o zajęcia skoncentrowane na umiejętnościach wykraczających poza standartowe sytuacje zawodowe. Zajęcia realizowane w ramach tej grupy przedmiotowej odnoszą się do 1) umiejętności przygotowania specjalistycznych tekstów informacyjnych, promocyjnych i innych materiałów marketingowych, w tym stron internetowych w języku angielskim (komponent język pisany); 2) kompetencji językowych potrzebnych do swobodnego  prowadzenia rozmów w różnych kontekstach komunikacyjnych z klientami i kontrahentami (komponent język mówiony oraz rozumienie ze słuchu).


Uzupełnieniem kursu jest blok przedmiotów składający się z wykładów dotyczących kompetencji międzykulturowej w kontaktach zagranicznych, lektorat drugiego języka obcego oraz seminarium dyplomowe, w ramach którego słuchacze pracują nad praktycznym projektem związanym z hotelarstwem bądź turystyką.

Program studiów:

 1. Turystyka międzynarodowa
 2. Geografia turystyczna
 3. Obsługa gościa hotelowego
 4. Słownictwo specjalistyczne – hotelarstwo
 5. Słownictwo specjalistyczne - turystyka
 6. Komunikacja interpersonalna
 7. Stylistyka angielskiego języka specjalistycznego
 8. Tworzenie prezentacji w języku angielskim
 9. Aspekty kulturowe w kontaktach międzynarodowych
 10. Seminarium dyplomowe
 11. Lektorat drugiego języka obcego

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

 • uczestnictwo w zajęciach programowych;
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów;
 • zdanie egzaminu końcowego;
 • wniesienie wymaganych opłat.

Opłaty:

 • Wpisowe   - 100 zł
 • Opłata jednorazowa:  4 000 zł  PROMOCJA 3 400zł

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.