Język angielski w psychologii biznesu*

Cel studiów:
Studia podyplomowe „Język angielski w psychologii biznesu” stanowią specjalistyczną ofertę anglistycznych studiów podyplomowych, której celem jest pogłębienie znajomości angielskiego języka biznesu w kontekście psychologicznej problematyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem (np. psychologia motywacji, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, dobór zawodowy).

Cechą charakterystyczną proponowanych studiów jest ich jednoznacznie praktyczne ukierunkowanie, co znaczy, że wiodące zdolności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu) nauczane są wyłącznie kontekście biznesowym, uwzględniającym specyfikę i strukturę wymagań, jakie stawiane są pracownikom szeroko pojmowanego sektora gospodarczego.

Adresaci studiów:
Studia są adresowane do wszystkich osób, które są zobligowane do czynnego wykorzystywania języka angielskiego w pracy zawodowej, a w szczególności:

 • Menedżerów pracujących w przedsiębiorstwach współpracujących z kontrahentami anglojęzycznymi lub innymi partnerami zagranicznymi, dla których język angielski jest naturalną formą komunikacji w środowisku biznesu.
 • Menedżerów specjalizujących się w public relations lub zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Pracowników firm konsultingowych.
 • Absolwentów filologii angielskiej (studia licencjackie i magisterskie) pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane zastosowaniem języka angielskiego w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „Język angielski w psychologii biznesu” posiada wiedzę praktyczną i umiejętności językowe, które są niezbędne do realizowania ról zawodowych w realiach gospodarki globalnej, ukierunkowanej na intensyfikację kontaktów międzynarodowych w oparciu o wspólną płaszczyznę komunikacyjną, jaką w chwili obecnej jest dobra znajomość języka angielskiego zarówno w zakresie czynnych (mówienie, pisanie) oraz biernych (czytanie, słuchanie ze zrozumieniem) umiejętności językowych.

Założenia planu studiów i programu nauczania:

Studia podyplomowe „Język angielski w biznesie” zostały podzielone na trzy wzajemnie się uzupełniające bloki przedmiotowe, z których każdy odpowiada za wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje językowe przydatne w różnorodnych kontekstach zawodowych realizujących się na styku ogólnie pojmowanej kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań specjalistycznych w środowisku sektora gospodarki wolnorynkowej lub instytucji z nim się stykających.


Blok przedmiotowy „komunikacja językowa w zarządzaniu” stanowi zasadniczy rdzeń całego kursu i jest ukierunkowany na podwyższanie językowych kompetencji menadżerów, ze szczególnym naciskiem na problematykę psychologii biznesu. Zajęcia wchodzące w skład tego bloku przedmiotowego są skoncentrowane na wyposażeniu słuchaczy w praktyczne umiejętności językowe umożliwiające skuteczne radzenie sobie w środowisku pracy, w którym komunikacja opiera się o zastosowane specjalistycznych odmian języka angielskiego (język biznesu, język zarządzania). 


Blok przedmiotowy „Kapitał ludzki w organizacji” stanowi skonkretyzowanie poprzednio scharakteryzowanej grupy przedmiotów o zajęcia konwersatoryjne skoncentrowane na przekazywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych, w tym informacji dotyczących wybranych psychologicznych aspektów funkcjonowania pracownika we współczesnej organizacji. Zajęcia realizowane w ramach tej grupy przedmiotowej odnoszą się do następujących umiejętności praktycznych:

 1. analizy anglojęzycznych testów specjalistycznych w zakresie psychologii osobowości, temperamentu i różnic indywidulanych (komponent: rozumienie tekstu anglojęzycznego);
 2. kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia dyskusji, autoprezentacji, prezentacji wyników badań w kontekście problematyki (komponent: język mówiony);
 3. przygotowania sylwetek pracowników, krótkich raportów i innych tekstów informacyjnych w kontekście problematyki zarządzania zasobami ludzkimi i psychologicznego doboru zawodowego  (komponent: język pisany).


Uzupełnieniem kursu jest blok wykładów problemowych w języku angielskim „Społeczna psychologia w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, który zawiera wykłady dotyczące szeroko pojętych psychospołecznych uwarunkowań procesu zarządzania.

Organizacja:

 • dwa semestry
 • system zaoczny (zajęcia w weekend)
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
 • ilość godzin: 200 (w tym projekt/seminarium)
 • cena za cały tok studiów:  4 600 zł  PROMOCJA 4 200zł

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.