Język angielski w zarządzaniu ryzykiem*

Cel studiów:
Studia podyplomowe „Język angielski w zarządzaniu ryzykiem” stanowią specjalistyczną ofertę anglistycznych studiów podyplomowych, której celem jest pogłębienie znajomości angielskiego języka biznesu w kontekście problematyki zarządzania ryzykiem.

Cechą charakterystyczną proponowanych studiów jest ich jednoznacznie praktyczne ukierunkowanie, co oznacza, że wiodące zdolności językowe (mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu) nauczane są wyłącznie kontekście biznesowym, uwzględniającym specyfikę i strukturę wymagań, jakie stawiane są pracownikom szeroko pojmowanego sektora gospodarczego.

Adresaci studiów:
Studia są adresowane do wszystkich osób, które są zobligowane do czynnego wykorzystywania języka angielskiego w pracy zawodowej, a w szczególności:

 • Pracowników lub menedżerów w przedsiębiorstwach współpracujących z kontrahentami anglojęzycznymi lub innymi partnerami zagranicznymi, dla których język angielski jest naturalną formą komunikacji w środowisku biznesu.
 • Pracowników instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, bankowych.
 • Osób zatrudnionych w lokalnych i regionalnych instytucjach publicznych, które w swojej pracy wykorzystują język angielski do realizacji zadań stricte ekonomicznych.
 • Absolwentów filologii angielskiej (studia licencjackie i magisterskie) pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane zastosowaniem języka angielskiego w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „Język angielski w zarządzaniu ryzykiem” posiada wiedzę praktyczną i umiejętności językowe, które są niezbędne do realizowania ról zawodowych w realiach gospodarki globalnej, ukierunkowanej na intensyfikację kontaktów międzynarodowych w oparciu o wspólną płaszczyznę komunikacyjną, jaką w chwili obecnej jest dobra znajomość języka angielskiego zarówno w zakresie czynnych (mówienie, pisanie) oraz biernych (czytanie, słuchanie ze zrozumieniem) umiejętności językowych.

Założenia planu studiów i programu nauczania:

Studia podyplomowe „Język angielski w zarządzaniu ryzykiem” zostały podzielone na trzy wzajemnie się uzupełniające bloki przedmiotowe, z których każdy odpowiada za wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje językowe przydatne w różnorodnych kontekstach zawodowych realizujących się na styku ogólnie pojmowanej kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań specjalistycznych w środowisku sektora gospodarki wolnorynkowej lub instytucji z nim się stykających.

Blok przedmiotowy „komunikacja językowa w zarządzaniu” stanowi zasadniczy rdzeń całego kursu i jest ukierunkowany na podwyższanie językowych kompetencji menadżerów, ze szczególnym naciskiem na problematykę szeroko pojętego zarządzania ryzykiem. Zajęcia wchodzące w skład tego bloku przedmiotowego są skoncentrowane na wyposażeniu słuchaczy w praktyczne umiejętności językowe umożliwiające skuteczne radzenie sobie w środowisku pracy, w którym komunikacja opiera się o zastosowane specjalistycznych odmian języka angielskiego (język biznesu, język zarządzania). 


Blok przedmiotowy „Zarządzanie ryzykiem – ISO 31000” stanowi skonkretyzowanie poprzednio scharakteryzowanej grupy przedmiotów o zajęcia konwersatoryjne skoncentrowane na przekazywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych, w tym informacji dotyczących procedur zarządzania ryzykiem wedle normy ISO 31000. Zajęcia realizowane w ramach tej grupy przedmiotowej odnoszą się do:

 1. analizy anglojęzycznych testów specjalistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem  (komponent: rozumienie tekstu);
 2. kompetencji językowych niezbędnych do prowadzenia dyskusji, prezentacji wyników badań w kontekście problematyki zarządzania ryzykiem (komponent: język mówiony);
 3. przygotowania krótkich raportów i innych tekstów informacyjnych w kontekście problematyki zarządzania ryzykiem   (komponent: język pisany).


Uzupełnieniem kursu jest blok wykładów problemowych w języku angielskim „zarządzanie ryzykiem w biznesie”, który zawiera w sobie wykłady dotyczące szeroko pojętych psychologicznych, ekonomicznych, społecznych oraz kulturowych uwarunkowań procesu zarządzania ryzykiem w działalności biznesowej.

Organizacja:

 • dwa semestry
 • system zaoczny (zajęcia w weekend)
 • zjazdy średnio 2 razy w miesiącu
 • ilość godzin: 200 (w tym projekt/seminarium)
 • cena za cały tok studiów:  4 600 zł  PROMOCJA 4 200zł

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.