Logopedia*

Czas trwania studiów: cztery semestry (studia czterosemestralne)
Liczba godzin: 600 

Cel studiów:
Logopedia to czterosemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz wytycznymi Kolegium Logopedycznego dotyczącymi standardów kształcenia logopedów. Program studiów umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na różnicowanie form zaburzeń mowy, dokonywanie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednie do jej wyników planowanie i prowadzenie terapii dzieci i osób dorosłych, a także działań związanych z profilaktyką zaburzeń i zakłóceń komunikacji językowej.

Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy, co umożliwia podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej jak i służby zdrowia:

 • przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
 • szkoły podstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
 • domy dziecka,
 • szpitale i poradnie przyszpitalne,
 • przychodnie specjalistyczne.

Uczestnicy:
Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia w zakresie pedagogiki, psychologii lub  filologii polskiej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne (jest ono niezbędne przy zatrudnieniu w resorcie oświaty).

Kwalifikacje i kompetencje:
Absolwent będzie umiał organizować działania diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczne wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i lingwistyki, która stanowi podbudowę dla ściśle kierunkowych treści z zakresu logopedii.

Na skuteczność organizowania działań będzie wpływać wiedza pozwalająca na zrozumienie aktu mowy jako współdziałania mięśni i nerwów poszczególnych układów anatomicznych, zarządzanych impulsami nerwowymi, pochodzącymi z OUN, świadomość przyczyn powodujących zaburzenia funkcjonowania systemu komunikacji słownej i pisemnej oraz znajomość prawidłowości w rozwoju mowy i języka dziecka.

Istotnym elementem będzie również uwzględnienie specyfiki procesu diagnostyczno–terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach komunikacji językowej, a także znajomość zasad i form prowadzenia terapii logopedycznej.

Program:

Program obejmuje przedmioty teoretyczne zgrupowane w czterech blokach:

I. Blok nauk medycznych:

 • Anatomia, fizjologia i patologia narządów mowy, głosu i słuchu.
 • Wybrane zagadnienia z ortodoncji.
 • Wybrane zagadnienia z foniatrii i laryngologii.
 • Neurologiczne podstawy logopedii.
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii.
 • Audiofonologia z elementami audiologii.

II. Blok nauk lingwistycznych:

 • Nauka o języku.
 • Fonetyka i fonologia.
 • Kultura żywego słowa.

III. Blok nauk psychologiczno – pedagogicznych:

 • Elementy psychologii rozwojowej, klinicznej i neuropsychologii.
 • Wybrane zagadnienia z psycholingwistyki.
 • Podstawy kontaktu terapeutycznego z rodziną i elementy terapii rodzin.
 • Elementy psychoterapii.
 • Pedagogika specjalna.

IV. Blok logopedyczny obejmujący przedmioty specjalistyczne:

 • Wprowadzenie do logopedii.
 • Diagnoza i terapia dyslalii.
 • Diagnoza i terapia afazji i dysartrii.
 • Wczesna interwencja logopedyczna.
 • Prawidłowości i zaburzenia rozwoju mowy i języka.
 • Diagnoza i terapia surdologopedyczna.
 • Diagnoza i terapia tyflologopedyczna.
 • Integracja sensoryczna w terapii zaburzeń mowy.
 • Emisja głosu.
 • Diagnoza i terapia niepłynności mowy.
 • Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna z teorią komunikacji.
 • Diagnoza i terapia oligofazji, autyzmu i mutyzmu.
 • Podstawy rehabilitacji głosu.
 • Ćwiczenia muzyczno – ruchowe w terapii logopedycznej.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 5600 zł
Opłata semestralna  - 1500 zł (4 x semestr)
Opłata ratalna   - 300 zł (x 20 m-cy)

Absolwenci Społecznej Akademii Nauk:
Wpisowe   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 5100 zł
Opłata semestralna  - 1375 zł (4 x semestr)
Opłata ratalna   - 275 zł (x 20 m-cy)

Studia „Dwa dyplomy w 2 lata” – studenci studiów magisterskich SAN:
Wpisowe:   - 0 zł
Opłata jednorazowa  - 4600 zł
Opłata semestralna  - 1150 zł (4 x semestr)
Opłata ratalna   - 230 zł (x 20 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.