Menedżer samorządowy*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 180

Opis studiów:
Opis studiów Treści kształcenia obejmują  m.in. zagadnienia finansowania inwestycji komunalnych, wykorzystywania środków pomocowych UE z uwzględnieniem perspektywy finansowej 2014 - 2020, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, tworzenia i działalności spółek komunalnych, gospodarowania mieniem komunalnym, prawa administracyjnego i finansowego, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; orzecznictwo NSA, TK i ETS w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. 

Przewidziany jest ponadto blok zajęć podejmujących kwestie etyki i sposobów zachowania w relacjach służbowych, kreowania wizerunku, promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz zajęcia aktywizujące w formie seminariów tematycznych (do wyboru).

Cel studiów:

 • zdobycie wiedzy o tym, jak wygląda praktyka zarządzania w samorządzie
 • opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządowych i administracyjnych,
 • pozyskanie umiejętności z zakresu zarządzania (stylów zarządzania organizacją)
 • poznanie osobistych doświadczeń praktyków z dziedziny managementu i stylów zarządzania, organizacją,
 • sprawne poruszanie się po prawnych zagadnieniach jednostek samorządowych,
 • zdobycie umiejętność publicznej prezentacji.

Adresaci studiów podyplomowych:
Urzędnicy, działacze i funkcjonariusze administracji publicznej – szczególnie samorządowej.

Uzyskane certyfikaty:
Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk

Wymagania stawiane kandydatom:
Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Program:

Moduł 1 - Podstawy prawne funkcjonowania samorządu

 • Ustrój samorządu terytorialnego RP - rys historyczny,
 • Konstytucyjne podstawy ustroju RP ,
 • Procedury administracyjne ,
 • Prawnocywilne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Prawno - finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Prawno - finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego.


Moduł 2 - Zarządzanie majątkiem gminy/Powiatu

PPP w inwestycjach samorządu terytorialnego,
Mienie komunalne, gospodarka komunalna i przekształcenia własnościowe w samorządzie terytorialnym,
Prawna regulacja gospodarki gruntami,
Prawna regulacja gospodarki gruntami,
Prawo budowlane.


Moduł - 3 - Rozwój samorządu

 • Zagadnienia rozwoju regionalnego,
 • Marketing terytorialny i promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 • Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego.


Moduł - 4 - Problemy współczesnego samorządu

 • Problemy postępowania administracyjnego na tle orzecznictwa NSA - ze szczególnym uwzględnieniem
 • spraw z zakresu działania samorządu terytorialnego
 • Ustrój samorządu terytorialnego w RP na tle orzecznictwa NSA.


Moduł - 5 - Etyka urzędnicza i kadry samorządu terytorialnego

 • Prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
 • Zarządzanie kadrami,
 • Zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych.


Moduł - 6 - Samorząd w mediach

 • Współpraca samorządu terytorialnego z mediami,
 • Wystąpienia publiczne.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3200 zł
Opłata semestralna  - 1700 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 450 zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.