Rachunkowość*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 220

Opis studiów:
Studia podyplomowe Rachunkowość skierowane są do osób zainteresowanych usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, do specjalistów wykonujących te usługi, chcących doskonalić kwalifikacje zawodowe*, osób pracujących bądź planujących podjąć pracę w sektorze usług finansowych, a także przedsiębiorców, pragnących pogłębić wiedzę z obszaru finansowo-rachunkowego.


* czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw,
tj. za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości, oraz
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. [art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.)].

Cel studiów:
Doskonalenie zawodowe pracowników służb finansowo-księgowych oraz pełniących samodzielne funkcje w przedsiębiorstwach, bankach, sektorze finansów publicznych, a także osób prowadzących własną działaność gospodarczą.

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi Społecznej Akademii Nauk, biegli rewidenci oraz inni specjaliści z rachunkowości finansowej, podatkowej, bankowej, finansów przedsiębiorstw, rynku finansowego oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, itp.

Uzyskane certyfikaty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk, certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu obsługi programu księgowego IBM.

Program studiów:

 • Rachunkowość finansowa i MSSF
 • Rachunkowość bankowa
 • Zaawansowana analiza finansowa
 • Rynki finansowe 
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Rozliczanie funduszy Unii Europejskiej
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Systemy informatyczne w rachunkowości (IBM)
 • Seminarium dyplomowe

Wymagania stawiane kandydatom:

Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł 
Opłata ratalna   - 500zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.