Superwizja w pracy socjalnej*

Czas trwania studiów: trzy semestry (studia trzysemestralne)
Liczba godzin: 480

Opis studiów:
Wszechstronne przygotowanie kadry superwizorów pracy socjalnej niezbędnych do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego (m.in. superwizja jako kierowanie zmianą, jako metoda zarządzania, jako metoda profesjonalnego rozwoju pracowników), jak też przedstawienie wybranych koncepcji zarządzania superwizyjnego w pomocy społecznej.

Proces superwizji w instytucjach pomocowych jest procesem wspierającym doskonalenie zarówno samych instytucji – procedur, metod pracy, jak i zespołów pracowniczych, dzięki systematycznemu rozwojowi kluczowych kompetencji w pracy z drugą osobą. W trakcie ćwiczeń i warsztatów omawiane będą procedury superwizyjne (m.in. formy, struktura sesji superwizyjnej, kontrakt, itp.) oraz gry transakcyjne wykorzystywane w superwizji.

Program studiów przygotowano z myślą o kształceniu specjalistów superwizowania pracy socjalnej. Mimo dużego zapotrzebowania specjalistów środowisk pomocy społecznej na superwizorów wciąż brakuje osób kompetentnych w tym zakresie. Studia podyplomowe mają na celu nie tylko wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, ale przede wszystkim rozwijają ich kompetencje psychospołeczne w kierunku efektywnego wpływu społecznego. Program studiów obejmuje m.in.: wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki pracy socjalnej, praktyczne kształcenie umiejętności w zakresie: organizowania procesów superwizyjnych i ewaluacyjnych, specjalistycznych kompetencji społecznych, zajęcia superwizyjne jako część praktyczna realizowana przez słuchaczy w kontekście własnej pracy zawodowej.

Adresaci studiów podyplomowych:
Absolwenci studiów I lub II stopnia. Studia podyplomowe „Superwizja w pracy socjalnej” adresowane są do pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, pedagogów przygotowujących się do roli superwizora w pracy socjalnej. W szczególności do:

 • Pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej
 • Pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • Asystentów rodzinnych
 • Pracowników służb społecznych
 • Kierowników, dyrektorów domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
 • Osób sprawujących nadzór nad instytucjami i organizacjami w obszarze pomocy społecznej

Program studiów:

 • Organizacja i zarządzanie w instytucjach pomocy społecznej
 • Współczesne problemy rozwoju pracy socjalnej w Polsce
 • Umiejętności interpersonalnej w pracy z różnymi grupami klientów pomocy społecznej
 • Videotrening komunikacji (VIT) Wprowadzenie do teorii superwizji
 • Etyczne problemy superwizora
 • Proces superwizyjny
 • Psychologia społeczna: sztuka motywacji, teorie wpływu, zmiany
 • Zespół interdyscyplinarny jako element superwizji w pracy socjalnej
 • Trening umiejętności społecznych jako wsparcie rozwoju psychospołecznego
 • Pomoc psychologiczna – wybrane zagadnienia
 • Opór w pracy socjalnej.
 • Superwizja a poradnictwo specjalistyczno-zawodowe
 • Ewaluacja superwizyjna pracy socjalnej
 • Modelowanie sytuacji inicjujących procesy superwizyjne
 • Superwizja indywidualna i grupowa – symulacje superwizyjne

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3800 zł
Opłata semestralna  - 1700 zł 
Opłata ratalna   - 450 zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.