Translatoryka z angielskim językiem biznesu*

Przebieg i organizacja studiów:

 • studia doskonalące, trwające dwa semestry;
 • program studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych;
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, (w piątek od godz. 16-ej) soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu 
  Translatoryki z angielskim językiem biznesu.

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do skutecznego komunikowania się ze światem zewnętrznym poprzez różne formy komunikacji zarówno pisemnej jak i ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiniętych umiejętności tłumaczenia tekstów obejmujących słownictwo specjalistyczne, ekonomiczno-prawne oraz techniczne. Program obejmuje rozwijanie sprawności stosowania odpowiednich metod i technik tłumaczenia korespondencji, ofert handlowych, umów, dokumentów, tworzenia prezentacji oraz tłumaczenia spotkań i wystąpień.

Adresaci studiów:
Studia są prowadzone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, pracujących w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego, fundacjach, itp. lub poszukujących tego typu zatrudnienia, na stanowiskach wymagających utrzymywania kontaktów międzynarodowych.  Uczestnikami mogą być osoby wykazujące się znajomością języka angielskiego  co najmniej od poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczną dotyczącą problematyki tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Zapozna się również z podstawami wiedzy o realiach gospodarczych krajów angielskiego obszaru językowego,  psychologią biznesu oraz istotnych różnicach kulturowych mających wpływ na kształtowanie kontaktów międzynarodowych.


Nabędzie praktycznych  kompetencji w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego, w tym tekstów obejmujących specjalistyczne słownictwo. Zapozna się również z zasadami tworzenia stylistycznie poprawnych tekstów w języku angielskim.


Absolwent posiądzie umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w działalności zawodowej obejmującej szeroko pojęte kontakty międzynarodowe.


Absolwent będzie mógł podejmować pracę w przemyśle, handlu, logistyce oraz w urzędach administracji i samorządu lokalnego na stanowiskach wymagających częstych kontaktów międzynarodowych, dla których niezbędna jest pogłębiona praktyczna znajomość języka angielskiego.

Założenia planu studiów i programu nauczania:
Studia podyplomowe „Translatoryka z angielskim językiem biznesu” zostały podzielone na trzy wzajemnie się uzupełniające bloki przedmiotowe, z których każdy odpowiada za wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje językowe przydatne w różnorodnych kontekstach zawodowych realizujących się na styku ogólnie pojmowanej kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań tłumaczeniowych w środowisku sektora gospodarki wolnorynkowej lub samorządu lokalnego.
Blok przedmiotowy „translacja w teorii i praktyce” stanowi zasadniczy rdzeń całego kursu i jest ukierunkowany na podwyższanie kompetencji tłumaczeniowych, szczególnie w kontekście  biznesowym. Zajęcia wchodzące w skład tego bloku przedmiotowego są skoncentrowane na wyposażeniu słuchaczy w wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik tłumaczeniowych oraz umiejętności praktyczne umożliwiające skuteczne radzenie sobie z zadaniami tłumaczeniowymi w miejscu pracy.


Blok przedmiotowy „językowa obsługa przedsiębiorstwa” stanowi rozszerzenie poprzednio scharakteryzowanej grupy przedmiotów o zajęcia skoncentrowane na umiejętnościach wykraczających poza standartowe sytuacje zawodowe. Zajęcia realizowane w ramach tej grupy przedmiotowej odnoszą się do:

 1. umiejętności przygotowania specjalistycznych tekstów informacyjnych, promocyjnych i innych materiałów marketingowych w języku angielskim (komponent język pisany);
 2. kompetencji językowych potrzebnych do prowadzenia spotkań biznesowych, negocjacji handlowych, prezentacji wyników badań marketingowych, raportów (komponenty język mówiony, rozumienie ze słuchu);
 3. tłumaczenia tekstów prawnych, ekonomicznych i technicznych (komponenty rozumienie tekstu, język pisany).

Uzupełnieniem kursu jest blok przedmiotowy „kompetencja międzykulturowa w biznesie”, który zawiera w sobie wykłady dotyczące ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań działalności biznesowej z partnerami wywodzącymi się z anglojęzycznego obszaru językowego.

Program studiów:

 1. Wstęp do teorii tłumaczenia
 2. Słownictwo specjalistyczne – ekonomiczno-prawne
 3. Słownictwo specjalistyczne – techniczne
 4. Tłumaczenie pisemne
 5. Tłumaczenie ustne
 6. Stylistyka angielskiego języka biznesu
 7. Tworzenie prezentacji w języku angielskim
 8. Negocjacje w biznesie
 9. Aspekty kulturowe w kontaktach międzynarodowych
 10. Wiedza o realiach gospodarczych krajów angielskiego obszaru językowego

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

 • uczestnictwo w zajęciach programowych;
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów;
 • zdanie egzaminu końcowego;
 • wniesienie wymaganych opłat.

Koszt studiów:

 3 800 zł  PROMOCJA 3 000zł oszczędzasz 800zł !

Opiekun kierunku:
dr Marek Bielski

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.