Zarządzanie BHP*

Czas trwania studiów: dwa semestry (studia dwusemestralne)
Liczba godzin: 180

Opis studiów:
Zarządzanie BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to studia podyplomowe organizowane przez SAN w Łodzi. Zarządzanie BHP skierowane są zarówno do osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i tych, które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki studia Zarządzanie BHP wyposażą słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Studia podyplomowe Zarządzanie BHP trwają dwa semestry,  w wymiarze 180 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy). Wiedzą dzielą się inspektorzy PIP, specjaliści BHP i wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.


Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych Zarządzanie BHP jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności samodzielnej identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, ich właściwej analizy oraz oceny ryzyka zawodowego. Dzięki oferowanym studiom Zarządzanie BHP osoby już zatrudnione w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy mają szansę rozwinąć swoje kwalifikacje.

Adresaci studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe Zarządzanie BHP skierowane są do:

 • osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osób które zamierzają podjąć pracę w tym zakresie;
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

Wymagania stawiane kandydatom:
Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia.

Program:

Program studiów podyplomowych zawiera moduły

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: rozwój systemów bhp; podstawy zarządzania bhp; ocena ryzyka zawodowego; identyfikacja zagrożeń.
 • Metody pracy służby BHP: regulacje prawne; wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu BHP; organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP.
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budynkach  i pomieszczeniach pracy.
 • Zagrożenia występujące w środowisku pracy: w tym: zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne.
 • Elementy prawa pracy: obowiązki pracodawcy i pracowników; stosunek pracy; czas pracy; urlopy pracownicze.
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Organizacja stanowiska pracy: podstawowe pojęcia z zakresu ergonomii i fizjologii pracy; projektowanie przestrzeni pracy, wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska pracy; udział fizjologii, higieny i medycyny w kształtowaniu warunków pracy.
 • Wymagania dla bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i środków ochronnych.
 • Ochrona przeciwpożarowa: zagadnienia organizacyjno – prawne; wyposażenie przeciwpożarowe obiektów, terenów; organizacja i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych; sprzęt ratowniczo – gaśniczy; ewakuacja.
 • Nadzór nad warunkami pracy: wewnętrzne i zewnętrzne organa nadzorujące warunki pracy; ochrona pracy kobiet; odzież robocza i środki ochrony indywidualnej; opieka zdrowotna nad pracownikami.
 • Ocena i analiza ryzyka zawodowego: definicje stosowane w ocenie ryzyka; schemat przebiegu i podstawy prawne oceny ryzyka zawodowego.
 • Ochrona środowiska naturalnego: charakterystyka środowiska przyrodniczego - jego funkcjonowanie; sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego człowieka.
 • Choroby zawodowe i wypadki przy pracy: charakterystyczne cechy wypadków; obowiązki pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy; postępowanie dotyczące chorób zawodowych.
 • Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP: podstawowe pojęcia z zakresu uczenia się (nauczania dorosłych); planowanie szkoleń BHP; projektowanie i organizacja procesu dydaktycznego; ocena efektywności działań edukacyjnych.
 • Elementy pomocy przedmedycznej: m.in.: ocena stanu pacjenta; podstawowe czynności ratujące życie; pierwsza pomoc w złamaniach, zranieniach, krwotokach, zatruciach, urazach wielonarządowych, oparzeniach, odmrożeniach;
 • Seminarium dyplomowe.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 425 zł (x 8 m-cy)

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:
Społeczna Akademia Nauk – Wydział Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel. (12) 346 31 21; 604 573 194
email : krakow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk – Wydział Olkusz
ul. F. Nullo 32, 32-300 Olkusz
tel. (32) 645 60 27 , 604 171 286
email : olkusz@spoleczna.pl

Miejsce składania dokumentów:
ul. Leśna 2 DK - Wolbrom
32-340 Wolbrom
tel: 32 644 13 41
tel. kom: 606 721 082

Formularz rekrutacyjny 2014/2015

*Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.